Echtscheiding

Wie de beslissing ook neemt, het is altijd emotioneel als één van jullie beslist of jullie samen beslissen dat het huwelijk diegene of jullie beiden niet gebracht heeft wat destijds voor ogen stond. Aan een dergelijke beslissing is in de meeste gevallen een ruime tijd vooraf gegaan. Soms wel twee jaar. Dat is gelijk een belangrijk punt dat niet uit het oog verloren dient te raken, als u wilt proberen de gevolgen van de echtscheiding in goed overleg met elkaar te regelen. Immers, als u degene bent die de beslissing heeft genomen, dan bent u met die gedachte waarschijnlijk al een tijd bezig geweest, terwijl dat vaak niet geldt voor de ontvanger van de boodschap, uw partner/echtgeno(o)t(e). Deze heeft ook de tijd nodig om over de blijkbaar gewenste echtscheiding te kunnen nadenken. Als deze tijd gegeven kan worden, dan zult u in de meeste gevallen zien dat het mogelijk is om in goed overleg afspraken te maken. Uiteraard is het niet altijd mogelijk om die tijd te geven en in sommige gevallen zal het geven van tijd niets tot weinig veranderen in de boosheid van de anderen. Dan is het helaas niet anders.

Maar goed, stel de beslissing is genomen. Wat dan te doen. De eerste vraag die beantwoord dient te worden is, op welke wijze de scheiding geregeld wordt. Als u verwacht dat u samen in staat bent om afspraken te maken, dan is mediation een goede optie. Natuurlijk zijn niet alle mediations succesvol, maar zeker als u samen kinderen heeft, is het de moeite waard om te proberen gezamenlijk met behulp van een mediator afspraken te maken. Een andere mogelijkheid om gezamenlijk afspraken te maken is middels de zogeheten overlegscheiding.

Als mediation niet als mogelijkheid wordt gezien, dan doet u er hoe dan ook verstandig aan om een afspraak te maken met een advocaat om u te laten informeren waar u in uw specifieke geval rekening mee dient te houden. Immers, geen enkele situatie is gelijk aan elkaar. Goed bedoelde adviezen van vrienden, familie etc. kunnen welkom zijn, maar zijn niet altijd de juiste, omdat in uw situatie net iets anders kan gelden.

Vaak wordt gezegd dat als ieder van u een eigen advocaat in de arm neemt, dit per definitie een vechtscheiding betekent. Deze visie deel ik niet. Er zijn voldoende gespecialiseerde advocaten die een echtscheiding te samen op een juiste wijze kunnen begeleiden. Het kan in sommige situaties juist prettig zijn om ieder apart juridisch advies te krijgen en toch samen, met behulp van bijvoorbeeld een zogenoemd viergesprek, goede afspraken te maken over de gevolgen van een echtscheiding.

Als u samen kinderen heeft, dan is er een reden te meer om alles op alles te stellen om te proberen gezamenlijk afspraken te maken. Ook als bijvoorbeeld uw partner/echtgeno(o)t(e) vreemd is gegaan en/of een nieuwe geliefde heeft. Want u heeft destijds gekozen voor uw partner/echtgeno(o)t(e), maar uw kinderen hebben niet voor u als ouders gekozen. Dus aan uw partnerschap als geliefde zijnde komt een eind, maar niet aan uw partnerschap als ouders zijnde. De kinderen hebben 1 vader en 1 moeder en dat zal niet veranderen door de echtscheiding.

Het is belangrijk dat de kinderen zo min mogelijk mee krijgen van hetgeen u bezig houdt. Het is juist belangrijk dat zij van u beiden het gevoel krijgen dat de echtscheiding niets te maken heeft met uw liefde voor hen en dat zij van u beiden mogen houden zonder dat ze daarmee u en/of de ander kwetst.

De wetgever heeft bepaald dat als ouders gaan scheiden, deze een zogenoemd ouderschapsplan dienen op te stellen. In dit plan dient in ieder geval te staan de afspraak die gemaakt is betreffende de verdeling van de zorg- en opvoedtaken (waaronder de zorgregeling), de verdeling van de kosten van de kinderen en de wijze waarop u elkaar informeert en consulteert betreffende uw kinderen. Maar ook andere afspraken over de kinderen kunnen hier in beginsel in worden opgenomen. Let wel, het ouderschapsplan is een verplichting. Als er geen ouderschapsplan is, dan zal de rechtbank in principe de echtscheiding niet uitspreken.

Kinderen vanaf 6 jaar jong dienen te worden betrokken bij het ouderschapsplan. Dit betekent niet dat de inhoud met hen besproken dient te worden, maar wel dat hun belang voorop staat bij het maken van de afspraken. Kinderen vanaf 12 jaar zullen in een echtscheidingsprocedure door de rechtbank worden opgeroepen om gehoord te worden. Dit klinkt wellicht zwaar, maar dikwijls duurt dit horen circa 5 a 10 minuten. Indien nodig, zullen er ook afspraken gemaakt moeten worden over de te betalen kinder- en/of partneralimentatie.

Ook zullen er afspraken gemaakt dienen te worden over de vermogensrechtelijke gevolgen. U dient hierbij onder andere te denken aan het verdelen van eventuele (spaar)gelden, de rekeningnummers (te naamstelling), inboedelgoederen, levensverzekering, koop- en/of huurwoning etc. Als u gehuwd bent in gemeenschap van goederen, dan geldt in principe dat alles van u samen is en alles 50/50 verdeeld dient te worden. Indien u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden, dan zijn de te maken afspraken afhankelijk van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden.

Bij het maken van afspraken over de vermogensrechtelijke gevolgen is het goed om te weten wat er is, wat de gevolgen van deze verdeling zullen zijn en of dat ook haalbaar is. En dan gaat het niet alleen om haalbaarheid op papier, maar ook om de daadwerkelijke haalbaarheid. Zo kan het toebedeeld krijgen van een woning emotioneel fijn zijn, maar als dat betekent dat er op van alles en nog wat bespaart dient te worden, dan is het de vraag of het verstandig is om de woning toebedeeld te krijgen. Om duidelijkheid en reëel inzicht op dit punt te krijgen, werk ik graag samen met Marcel de Troije.

En tot slot zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de opgebouwde pensioen aanspraken. De wet zegt hierover dat bij een echtscheiding de pensioenaanspraken verevend dienen te worden. Als dit binnen 2 jaar na het inschrijven van de echtscheiding in de daartoe bestemde registers wordt doorgegeven aan de desbetreffende pensioenverzekeraars, dan zal deze te zijner tijd (het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) het aan de ander toekomende bedrag rechtstreeks aan diegene betalen. Indien het niet tijdig is doorgegeven, dan dient u het zelf te zijner tijd te voldoen aan de ander.

De wet zegt verder dat niet verevend hoeft te worden indien hier overeenstemming over bestaat. Dus alleen als u het met elkaar eens bent, kan worden afgeweken van de wettelijke verevening. Als u beiden een nagenoeg gelijke aanspraak op ouderdomspensioen zou hebben opgebouwd, dan zou niet verevenen een mogelijkheid kunnen zijn. Op het pensioengebied werk ik, indien nodig, samen met Felixx.

Als u (nadere) informatie wenst of met mij van gedachte wil wisselen over uw specifieke situatie, verzoek ik u vriendelijk contact met mij op te nemen.