Algemene Voorwaarden

Advocatenkantoor Flantua is een eenmanszaak gedreven door mevrouw mr Sasja Flantua. Het doel van de eenmanszaak is, de praktijk van advocaat en mediator uit te oefenen in de meest ruime zin.

Alle door Advocatenkantoor Flantua aanvaarde werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met mr Sasja Flantua. mr Sasja Flantua aanvaardt opdrachten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, alleen onder toepasselijkheid van onderstaande algemene voorwaarden.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door Advocatenkantoor Flantua ten behoeve van de opdrachtgever. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan Advocatenkantoor Flantua verstrekte opdracht, zal Advocatenkantoor Flantua de nodige zorgvuldigheid betrachten. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Advocatenkantoor Flantua niet aansprakelijk. Advocatenkantoor Flantua is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de ingeschakelde derden te aanvaarden. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Flantua is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor Flantua gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, zonder dat er, om welke reden dan ook, (volledige) dekking bestaat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het door Advocatenkantoor Flantua in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

Advocatenkantoor Flantua is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan Advocatenkantoor Flantua de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

De rechtvaardiging tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Flantua is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad. Niettemin heeft Advocatenkantoor Flantua het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.